ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
 
 
Bhai Sahib's advice to Maharaja Patiala
								

Bhai Sahib was of the view that if Maharaja Patiala had become tyar-bar-tyar, then his kingdom would have been established. Well this did not happen and later on the Akalis split into two groups - Pure Akalis and pro-Congress Akalis. Maharaja Patiala got tilted towards pro-Congress Akalis and for this reason he had to face severe criticism from Akalis. The Maharaja was very frustrated and the following couple of paragraphs were written by Bhai Sahib Randhir Singh advising the Maharaja on what to do. The advice that Bhai Sahib has given is applicable to all of us as well.

Kulbir Singh

-----------------------------------Translation Begins---------------------------------------

It is the view of some friends that Maharaja Patiala too, like double-minded people, is coming under the influence of Congress party. If he actually comes under the influence of the Congress party, then he will become devoid of the heavenly and divine blessings of Satguru Kalgidhar Sache-Patshah, because the fame and glory stays only that long as one is totally dependant on Guru Akal (God). To be dependant on non-Sikh support and patronage is never acceptable to Satguru jee.

At the time of establishment of Panthik Darbar, the lofty aim of Siri Maharaja Sahib was to not become subservient to anyone and to stay unattached and free of the two Panthik groups. Noticing one group losing grip on leadership, and by supporting the pro-Congress group, Siri Maharaja Sahib has lost his neutrality and impartiality and is seemingly losing his fearless, self-reliant independence. If he had stayed independent, no Panthik group would have dared to oppose him today. All this opposition that his opponents are doing today is because he has become a supporter of double-minded Panthik leaders (Pro-Congress Panthik leaders). If he stays independent, then Guru Sahib would bless him with more prosperity and blessings. May this act of Siri Maharaja Sahib be an act of diplomacy and from inside he may be pure Panthik leader. May he be indulged in selfless devotional worship of Akal Purakh. May Guru Sahib bless him and all Panthik leaders with good sense and right thinking.

One thing is for sure, Satguru is eventually going to bless Khalsa Panth with all kind of success and true honour. Malechh Khalsa (fake Khalsa) with evil thinking will be destroyed. We are the Sikhs of that Guru Kalgidhar, who wrote fearless Siri Mukhvaak like:

ਨਰਾਜ ਛੰਦ

ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁ ਭਾਖਿ ਹੋਂ॥ ਕਿਸੂ ਨ ਕਾਨ ਰਾਖਿ ਹੋਂ॥
ਕਿਸੂ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋਂ॥ ਅਲਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋਂ॥34॥

ਪਾਖਾਣ ਪੂਜ ਹੋਂ ਨਹੀਂ॥ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋਂ ਨਹੀਂ॥
ਅਨੰਤ ਨਾਮੁ ਗਾਇ ਹੋਂ॥ ਪਰੱਮ ਪੁਰਖ ਪਾਇ ਹੋਂ॥35॥

ਜਟਾ ਨ ਸੀਸ ਧਾਰਿ ਹੋਂ॥ ਨ ਮੁੰਦ੍ਰਕਾ ਸੁ ਧਾਰਿ ਹੋਂ॥
ਨ ਕਾਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰੋਂ॥ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁ ਮੈਂ ਕਰੋਂ॥36॥

ਭਜੋਂ ਸੁ ਏਕ ਨਾਮਯੰ॥ ਜੁ ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਯੰ॥
ਨ ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋਂ॥ ਨ ਅਉਰ ਥਾਪਨਾ ਥਪੋਂ॥37॥

ਬਿਅੰਤ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਹੋਂ॥ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਾਇ ਹੋਂ॥
ਨ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੋ ਧਰੋਂ॥ ਨ ਨਾਮ ਆਨ ਉਚਰੋਂ॥38॥

ਤਵੱਕ ਨਾਮ ਰੱਤਿਯੰ॥ ਨ ਆਨ ਮਾਨ ਮੱਤਿਯੰ॥
ਪਰੱਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਅੰ॥ ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਾਰੀਯੰ॥39॥

ਤੁਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚੀਯੰ॥ ਨ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਚਿਯੰ॥
ਤਵੱਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਯੰ॥ ਅਨੰਤ ਦੂਖ ਟਾਰਿਯੰ॥40॥


------------------------------------Translation Ends---------------------------------------

Honestly, after reading the above quoted baani, the thought that came to my mind was, "ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਨੂੰ? "

The above verses of Baani that Bhai Sahib has quoted is from Bachitter Natak of Siri Guru Gobind Singh jee. Just read it. It is quite easy to understand since the language used is very simple. What a beautiful message there is in this baani. What fearlessness and what spirituality is lying in this baani? Just amazing. Who else can write this baani, but Siri Guru Gobind Singh jee Maharaaj.

The lessons that I learn from the above writing of Bhai Sahib are:

1) A Sikh should be fiercely dependent on Vaheguru alone.

2) To seek refuge and patronage of Aan-maatees (non-Sikhs) is never acceptable to Guru Sahib.

3) Bhai Sahib it seems is supporting that Panthik group that is not pro-Congress and is self-reliant. Today we see that Akali Dal Badal is pro-BJP and some other Sikhs are pro-Congress. A Sikh party should not be reliant on BJP or Congress; it should be self-reliant.

4) In due time Malechh Khalsa (fake Khalsa) will be destroyed.

Kulbir Singh

 
 
Copyrights © 2009 Gurmatbibek.com , All rights reserved     Web Design By: IT Skills Inc.
 
object(stdClass)#2 (21) { ["p_id"]=> string(3) "247" ["pt_id"]=> string(1) "4" ["p_title"]=> string(39) "Bhai Sahib's advice to Maharaja Patiala" ["p_sdesc"]=> string(0) "" ["p_desc"]=> string(5620) "

Bhai Sahib was of the view that if Maharaja Patiala had become tyar-bar-tyar, then his kingdom would have been established. Well this did not happen and later on the Akalis split into two groups - Pure Akalis and pro-Congress Akalis. Maharaja Patiala got tilted towards pro-Congress Akalis and for this reason he had to face severe criticism from Akalis. The Maharaja was very frustrated and the following couple of paragraphs were written by Bhai Sahib Randhir Singh advising the Maharaja on what to do. The advice that Bhai Sahib has given is applicable to all of us as well.

Kulbir Singh

-----------------------------------Translation Begins---------------------------------------

It is the view of some friends that Maharaja Patiala too, like double-minded people, is coming under the influence of Congress party. If he actually comes under the influence of the Congress party, then he will become devoid of the heavenly and divine blessings of Satguru Kalgidhar Sache-Patshah, because the fame and glory stays only that long as one is totally dependant on Guru Akal (God). To be dependant on non-Sikh support and patronage is never acceptable to Satguru jee.

At the time of establishment of Panthik Darbar, the lofty aim of Siri Maharaja Sahib was to not become subservient to anyone and to stay unattached and free of the two Panthik groups. Noticing one group losing grip on leadership, and by supporting the pro-Congress group, Siri Maharaja Sahib has lost his neutrality and impartiality and is seemingly losing his fearless, self-reliant independence. If he had stayed independent, no Panthik group would have dared to oppose him today. All this opposition that his opponents are doing today is because he has become a supporter of double-minded Panthik leaders (Pro-Congress Panthik leaders). If he stays independent, then Guru Sahib would bless him with more prosperity and blessings. May this act of Siri Maharaja Sahib be an act of diplomacy and from inside he may be pure Panthik leader. May he be indulged in selfless devotional worship of Akal Purakh. May Guru Sahib bless him and all Panthik leaders with good sense and right thinking.

One thing is for sure, Satguru is eventually going to bless Khalsa Panth with all kind of success and true honour. Malechh Khalsa (fake Khalsa) with evil thinking will be destroyed. We are the Sikhs of that Guru Kalgidhar, who wrote fearless Siri Mukhvaak like:

ਨਰਾਜ ਛੰਦ

ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁ ਭਾਖਿ ਹੋਂ॥ ਕਿਸੂ ਨ ਕਾਨ ਰਾਖਿ ਹੋਂ॥
ਕਿਸੂ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋਂ॥ ਅਲਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋਂ॥34॥

ਪਾਖਾਣ ਪੂਜ ਹੋਂ ਨਹੀਂ॥ ਨ ਭੇਖ ਭੀਜ ਹੋਂ ਨਹੀਂ॥
ਅਨੰਤ ਨਾਮੁ ਗਾਇ ਹੋਂ॥ ਪਰੱਮ ਪੁਰਖ ਪਾਇ ਹੋਂ॥35॥

ਜਟਾ ਨ ਸੀਸ ਧਾਰਿ ਹੋਂ॥ ਨ ਮੁੰਦ੍ਰਕਾ ਸੁ ਧਾਰਿ ਹੋਂ॥
ਨ ਕਾਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰੋਂ॥ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁ ਮੈਂ ਕਰੋਂ॥36॥

ਭਜੋਂ ਸੁ ਏਕ ਨਾਮਯੰ॥ ਜੁ ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਯੰ॥
ਨ ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋਂ॥ ਨ ਅਉਰ ਥਾਪਨਾ ਥਪੋਂ॥37॥

ਬਿਅੰਤ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਹੋਂ॥ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਾਇ ਹੋਂ॥
ਨ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੋ ਧਰੋਂ॥ ਨ ਨਾਮ ਆਨ ਉਚਰੋਂ॥38॥

ਤਵੱਕ ਨਾਮ ਰੱਤਿਯੰ॥ ਨ ਆਨ ਮਾਨ ਮੱਤਿਯੰ॥
ਪਰੱਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਅੰ॥ ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਾਰੀਯੰ॥39॥

ਤੁਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚੀਯੰ॥ ਨ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਚਿਯੰ॥
ਤਵੱਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਯੰ॥ ਅਨੰਤ ਦੂਖ ਟਾਰਿਯੰ॥40॥


------------------------------------Translation Ends---------------------------------------

Honestly, after reading the above quoted baani, the thought that came to my mind was, "ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਨੂੰ? "

The above verses of Baani that Bhai Sahib has quoted is from Bachitter Natak of Siri Guru Gobind Singh jee. Just read it. It is quite easy to understand since the language used is very simple. What a beautiful message there is in this baani. What fearlessness and what spirituality is lying in this baani? Just amazing. Who else can write this baani, but Siri Guru Gobind Singh jee Maharaaj.

The lessons that I learn from the above writing of Bhai Sahib are:

1) A Sikh should be fiercely dependent on Vaheguru alone.

2) To seek refuge and patronage of Aan-maatees (non-Sikhs) is never acceptable to Guru Sahib.

3) Bhai Sahib it seems is supporting that Panthik group that is not pro-Congress and is self-reliant. Today we see that Akali Dal Badal is pro-BJP and some other Sikhs are pro-Congress. A Sikh party should not be reliant on BJP or Congress; it should be self-reliant.

4) In due time Malechh Khalsa (fake Khalsa) will be destroyed.

Kulbir Singh

" ["p_link"]=> NULL ["p_type"]=> string(1) "8" ["p_file"]=> NULL ["p_image"]=> string(16) "UserFiles/no.gif" ["p_status"]=> string(1) "Y" ["p_date"]=> string(10) "08/02/2010" ["cat_id"]=> string(2) "70" ["subcat_id"]=> NULL ["p_hits"]=> string(2) "56" ["p_price"]=> NULL ["p_shipping"]=> NULL ["p_extra"]=> NULL ["p_mtitle"]=> string(18) " " ["p_mkey"]=> string(42) " " ["p_mdesc"]=> string(24) " " ["p_views"]=> string(4) "1822" }