ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
 
 
ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੇ ਕੁਸੁਧ ਨਰ ਸੇ ਜੋਰਾ ਪੁਛਿ ਚਲਾ ॥
								

ਮ ੪ ॥
ਸਾਰਾ ਦਿਨੁ ਲਾਲਚਿ ਅਟਿਆ ਮਨਮੁਖਿ ਹੋਰੇ ਗਲਾ ॥
ਰਾਤੀ ਊਘੈ ਦਬਿਆ ਨਵੇ ਸੋਤ ਸਭਿ ਢਿਲਾ ॥
ਮਨਮੁਖਾ ਦੈ ਸਿਰਿ ਜੋਰਾ ਅਮਰੁ ਹੈ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਭਲਾ ॥
ਜੋਰਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵਦੇ ਸੇ ਅਪਵਿਤ ਅਮੇਧ ਖਲਾ ॥
ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੇ ਕੁਸੁਧ ਨਰ ਸੇ ਜੋਰਾ ਪੁਛਿ ਚਲਾ ॥ {ਪੰਨਾ 304}


1. The Manmukh (such person who is run by his mind) person stays stuck in greed all day. Manmukh is interested in non-Naam tasks and actions (ਹੋਰੇ ਗਲਾ).

2. At night the Manmukh is overcome by sleep. All the 9 doors (mouth, two ears, two nostrils, two eyes, two excretory organs) are lose or weak because they are indulged in non-Naam actions.

The word ਢਿਲਾ means lose in the sense that the 9 doors of the body are not under the control of the Manmukh and rather the Manmukh is under their control. During the day, the Manmukh is stuck in greed and at night by sleep. In other words, no time for Naam Abhyaas.

3. Manmukhs are totally under the spell of Kaam and for this reason, they are under the control of women.

4. Manmukhs, under the spell of Kaam, do what women tell them to do and for this reason they are impure and stupid.

5. Such persons who are under the spell of Kaam are impure persons and they do as women tell them to do.

The above was the literal explanation of the points 3, 4 and 5. The above pankitis apply to both men and women. There are so many stories and tales in our folk-culture to prove that when persons act under the spell of Kaam, they don't make rational decisions. They listen to their partners, not because what they are told is correct but because they are under the spell of Kaam. The story of Pooran Bhagat is just this. Raja Salvaan the father of Pooran Bhagat got married to Loona who was almost the same age as his son. Loona, the step-mother of Pooran Bhagat tried to seduce him and when he rejected her advances, she falsely accused Pooran Bhagat of molesting her. Raja Salvan was totally under the spell of Kaam and without thinking, sentenced that his son by cut into pieces and thrown in a well.

Everyday we hear tales of men and women acting under the spell of Kaam and doing some really stupid and atrocious actions. There was a report of a woman who killed her young children because she wanted to be with her boyfriend, who did not like the fact that she had kids. She killed her kids for the sake of a Kaamic relationship. Newspapers are filled with stories where a person under the spell of Kaam obeys the evil requests of his or her partner.

In the above pankitis, the reference is to such men (or women) who under the influence of Kaam, listen to evil advices of their partners. It is not directed towards women in general. Guru Sahib who was the protector and unholder of the honour of women could have never asked his Gursikhs to not listen to women in general. The Hukam of Guru Sahib is to not get under the influence of Kaam and then listen to evil suggestions of women. This Salok is very clearly geared towards ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੇ ਕੁਸੁਧ ਨਰ (Impure persons under the influence of Kaam) and not towards men who otherwise have loving relationships with women who are their mother, aunts, grandmothers, sisters, daughters and wife.

Daas,
Kulbir Singh

 
 
Copyrights © 2009 Gurmatbibek.com , All rights reserved     Web Design By: IT Skills Inc.
 
object(stdClass)#2 (21) { ["p_id"]=> string(3) "393" ["pt_id"]=> string(1) "3" ["p_title"]=> string(98) "ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੇ ਕੁਸੁਧ ਨਰ ਸੇ ਜੋਰਾ ਪੁਛਿ ਚਲਾ ॥" ["p_sdesc"]=> string(0) "" ["p_desc"]=> string(3740) "

ਮ ੪ ॥
ਸਾਰਾ ਦਿਨੁ ਲਾਲਚਿ ਅਟਿਆ ਮਨਮੁਖਿ ਹੋਰੇ ਗਲਾ ॥
ਰਾਤੀ ਊਘੈ ਦਬਿਆ ਨਵੇ ਸੋਤ ਸਭਿ ਢਿਲਾ ॥
ਮਨਮੁਖਾ ਦੈ ਸਿਰਿ ਜੋਰਾ ਅਮਰੁ ਹੈ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਭਲਾ ॥
ਜੋਰਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵਦੇ ਸੇ ਅਪਵਿਤ ਅਮੇਧ ਖਲਾ ॥
ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੇ ਕੁਸੁਧ ਨਰ ਸੇ ਜੋਰਾ ਪੁਛਿ ਚਲਾ ॥ {ਪੰਨਾ 304}


1. The Manmukh (such person who is run by his mind) person stays stuck in greed all day. Manmukh is interested in non-Naam tasks and actions (ਹੋਰੇ ਗਲਾ).

2. At night the Manmukh is overcome by sleep. All the 9 doors (mouth, two ears, two nostrils, two eyes, two excretory organs) are lose or weak because they are indulged in non-Naam actions.

The word ਢਿਲਾ means lose in the sense that the 9 doors of the body are not under the control of the Manmukh and rather the Manmukh is under their control. During the day, the Manmukh is stuck in greed and at night by sleep. In other words, no time for Naam Abhyaas.

3. Manmukhs are totally under the spell of Kaam and for this reason, they are under the control of women.

4. Manmukhs, under the spell of Kaam, do what women tell them to do and for this reason they are impure and stupid.

5. Such persons who are under the spell of Kaam are impure persons and they do as women tell them to do.

The above was the literal explanation of the points 3, 4 and 5. The above pankitis apply to both men and women. There are so many stories and tales in our folk-culture to prove that when persons act under the spell of Kaam, they don't make rational decisions. They listen to their partners, not because what they are told is correct but because they are under the spell of Kaam. The story of Pooran Bhagat is just this. Raja Salvaan the father of Pooran Bhagat got married to Loona who was almost the same age as his son. Loona, the step-mother of Pooran Bhagat tried to seduce him and when he rejected her advances, she falsely accused Pooran Bhagat of molesting her. Raja Salvan was totally under the spell of Kaam and without thinking, sentenced that his son by cut into pieces and thrown in a well.

Everyday we hear tales of men and women acting under the spell of Kaam and doing some really stupid and atrocious actions. There was a report of a woman who killed her young children because she wanted to be with her boyfriend, who did not like the fact that she had kids. She killed her kids for the sake of a Kaamic relationship. Newspapers are filled with stories where a person under the spell of Kaam obeys the evil requests of his or her partner.

In the above pankitis, the reference is to such men (or women) who under the influence of Kaam, listen to evil advices of their partners. It is not directed towards women in general. Guru Sahib who was the protector and unholder of the honour of women could have never asked his Gursikhs to not listen to women in general. The Hukam of Guru Sahib is to not get under the influence of Kaam and then listen to evil suggestions of women. This Salok is very clearly geared towards ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੇ ਕੁਸੁਧ ਨਰ (Impure persons under the influence of Kaam) and not towards men who otherwise have loving relationships with women who are their mother, aunts, grandmothers, sisters, daughters and wife.

Daas,
Kulbir Singh

" ["p_link"]=> NULL ["p_type"]=> string(1) "8" ["p_file"]=> NULL ["p_image"]=> string(16) "UserFiles/no.gif" ["p_status"]=> string(1) "Y" ["p_date"]=> string(10) "20/04/2010" ["cat_id"]=> string(2) "75" ["subcat_id"]=> NULL ["p_hits"]=> string(1) "0" ["p_price"]=> NULL ["p_shipping"]=> NULL ["p_extra"]=> NULL ["p_mtitle"]=> string(12) " " ["p_mkey"]=> string(28) " " ["p_mdesc"]=> string(16) " " ["p_views"]=> string(4) "1829" }