ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
 
 
Vichaar on Manai Pauris of Siri Jap jee Sahib
								

The four pauris after Suniya Pauris of Siri Jap jee Sahib are the pauris of Mannai. It’s imperative that these pauris are understood if one is serious about chanting Naam. After understanding these pauris, one realizes the greatness of Naam Abhyaas. What does it mean to ਮੰਨੈ? It is not easy to translate this word in one word of English or Punjabi. ਮੰਨੈ means through Mannan. It is a creation of grouping of few words and principles. ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ means at least the following:

1) Primarily it means to do the jaap of Gurmantr. One gets the hukam to Japp the true Naam when one is initiated by the true Guru at the time of Amrit Sinchaar. At that time one hears the Gurmantra from the holy Rasna (tongue) of the Guru roop Punj Pyare. After hearing this Gurmantr from the sacred Rasna (tongue) of the Punj Pyaare, if one starts Japping this Gurmantra with Gurmat vidhi (method), it called Naam da mannana i.e. ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ.

2) ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ also means to have faith in Naam i.e. to believe that this is the only Naam that is kaliyaankaari i.e. the Naam that will provide salvation and that no other mantra is equal to it as per the hukam of Gurbani - ਮੰਤ੍ਰਿ ਨ ਦੂਸਰੋ ਧਰਿ. To believe that the jaap and simran of this Mantra can get us anything we want and that this is the only mantra we trust or have faith in is also ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ.

3) One receives the rewards of japping Naam in proportion to one's understanding and realization through Gurbani of what one can get from Naam. Gurbani states the greatness of Naam in great details. More one knows of Naam and Naami Vaheguru more one wants to do Naam dee Sidhi. This is why paath of Gurbani is a must if one wants to get full results of Naam jaap.

 


Bishraams:

There is bishraam after ‘Manai’ in the beginning of the first four pankitis of pauris 13, 14 and 15. The meaning is “Manan karke’ i.e. by having faith on Naam, by accepting Naam, by Japping Naam.

In the second-last pankitis of these four pauris, the bishraams should be placed as suggested above. One should not say “ਐਸਾ ਨਾਮੁ” together. A bishraam should be placed after ਐਸਾ”. The meaning is that Naam Niranjan Aisa hai (jaisa it is stated above) i.e. Naam Naranjan is like (as stated in the previous 4 pankitis). Naam Naranjan should come together and the meaning is Naranjan Naam i.e. such Naam that is free from the dirt of Maya. Naranjan means free from dirt of maya and it is an adjective of Noun – Naam.

In the last pankiti of each of the four pauris stated above, the bishraams should be placed as suggested above. “ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ” should be pronounced together, without bishraam. ਐਸਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ (ਜੈਸਾ ਉਪਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ (ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਣ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੇ), ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
The word koi, is to be pronounced alone and it means such person who realizes mann jaane mann is rare.

In pauri 12, ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ should not be said together i.e. a small bishraam should be placed after ਕਾਗਦਿ. The meaning is that pen (kalam) cannot write on paper (kaagad) the greatness of japping and having faith in Naam.


Nasal Sounds:
:

The following words have nasal sound:

Pauri 13: ਚੋਟਾ (nasal sound on the Kanna),
Pauri 14: ਸਿਉ (nasal sound in the end),
Pauri 15: ਪਾਵਹਿ, ਭਵਹਿ (nasal sound on ਹਿ)


Below is a meagre effort to do vichaar of the four pauris of manai:

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ, ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ, ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
ਕਾਗਦਿ, ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥
ਮੰਨੇ ਕਾ, ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ ॥12॥

The gatt or the condition, state or greatness of ‘ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਦੀ’ cannot be described. Gursikhs who, by the kirpa of Guru, are able to do ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ are great. Their ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗਤਿ cannot be stated or described.

If one attempts to describe it, he or she has to regret it because he or she miserably fails in this attempt.

If some scholar, resolves to (beh ke) to do vichaar of Mannae, and attempts to write it on paper using pen, it won’t be written on the paper because it is too voluminous to write on paper.

Such (Aisa) is the Naam Naranjan (free of dirt of maya) and (the greatness of Naam is realized only when) someone accepts the hukam of japping (mannana means jappna) Naam with full concentration and full heart, but such individual is very rare (koi).

ਮੰਨੈ, ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥
ਮੰਨੈ, ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥
ਮੰਨੈ, ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
ਮੰਨੈ, ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ ॥
ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ॥13॥

Through mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), in one’s mind divine surat and divine budh (intelligence) is placed.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), one realizes the knowledge or all universes and planets.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), one never has to sustain slap on the face or pain on the face i.e. get dishonoured in this world and the next world by taking births and rebirths.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), one never has to go along with Jammdoots on their terrible path, after death.

Such (Aisa) is the Naam Naranjan (free of dirt of maya) and (the greatness of Naam is realized only when) someone accepts the hukam of japping (mannana means jappna) Naam with full concentration and full heart, but such individual is very rare (koi)..

ਮੰਨੈ, ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥
ਮੰਨੈ, ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
ਮੰਨੈ, ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥
ਮੰਨੈ, ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥
ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ॥ 14॥

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), the Gursikhs who chant and hear the true Naam do not face any hurdle on this path of Naam i.e. they go unstopped straight to Sachkhand.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), the Gursikh go to Dargah (Sachkhand) fully honoured and are recognized by this world and the next world.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), this path Naam never gets destroyed. Magg and Chalai mean the same here. Magg does not mean path as many scholars have interpreted it to be. Panth is what means path in this pankiti. Magg means death in Farsi and Chalai mean to go i.e. get destroyed. So in this pankiti, Siri Guru jee is stating that the path of Naam is eternal and will never get destroyed or moved.

Why would the path of Naam never get destroyed? This is answered in the next pankiti. Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), path of Naam on which the Gursikhs walk to Vaheguru is not destroyed because this path is connected to Dharam. Dharam seti Sanbandh (connected to Dharam).

Such (Aisa) is the Naam Naranjan (free of dirt of maya) and (the greatness of Naam is realized only when) someone accepts the hukam of japping (mannana means jappna) Naam with full concentration and full heart, but such individual is very rare (koi)..


ਮੰਨੈ, ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
ਮੰਨੈ, ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥
ਮੰਨੈ, ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥
ਮੰਨੈ, ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥
ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ॥15॥

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), Gursikhs realize and attain the salvation door i.e. the doorway to Sachkhand.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), Gursikh not only gets freed himself, but also frees all his or her family. What to talk about family, all friends and relatives up to 21 Kul (generations) are given salvation. How are they given salvation? They don’t get salvation automatically but they are blessed with Naam by Vaheguru by bringing them all to the true Guru, they are freed eventually by the same process as the original Gursikh was freed.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), Gursikh swims across this ocean of world, but does so only and only if Guru enables the Gursikhs to swim across. ਗੁਰਸਿਖ ਤਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਾਰੇ ਸਿਖ ਨੂੰ. Gursikh does not swim across because of his or her own hard work but only and only by the mehar or kirpa of Guru.


Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), Gursikh does not have to wander place to place to get the gift (bhikh) of Naam. They have full faith on Naam received from Gurughar and don’t wander place to place, sadhu to sadhu for this daat. They have faith on Naam given by the true Guru. They ‘ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥‘ i.e. don’t wander (bhaveh) for Bhikh.

Such (Aisa) is the Naam Naranjan (free of dirt of maya) and (the greatness of Naam is realized only when) someone accepts the hukam of japping (mannana means jappna) Naam with full concentration and full heart, but such individual is very rare (koi)..

Baani is Agam Agaadh Bodh. May Guru Sahib forgive our mistakes while doing vichaar of Gurbani.

Daas,
Kulbir Singh

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ Pronunciation Explanations
 ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ, ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥       
 ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ, ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥       
 ਕਾਗਦਿ, ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥    ਬਿਸ਼ਰਾਮ "ਕਾਗਦਿ" ਤੇ; ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਗਦਿ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ "ਉੱਪਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। The bishraam should be after "ਕਾਗਦਿ" and the meaning is that the pen cannot write the greatness of manan of Naam. The sihaari at the end of "ਕਾਗਦਿ" gives the meaning of 'Uppar' or 'on'. 
 ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥       
 ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥    "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। "ਐਸਾ" ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ - ਜੈਸਾ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। There should be a bishraam after ''ਐਸਾ" and "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" should not be pronounced together. For more explanation see below this chart. 
 ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ ॥12॥    ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ (ਮੈਲ ਰਹਿਤ) ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: "ਜੇ ਕੋਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"। Please see below chart for more details on the meanings. 
 ਮੰਨੈ, ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥  ਚੋਟਾਂ ਚੋਟਾ" ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਂਵ ਹੈ।  Nasal sound on the kanna of "chota" because it's a plural noun.
 ਮੰਨੈ, ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ ॥       
 ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥    "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। "ਐਸਾ" ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ - ਜੈਸਾ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। There should be a bishraam after ''ਐਸਾ" and "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" should not be pronounced together. For more explanation see below this chart. 
 ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ ॥13॥    ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ (ਮੈਲ ਰਹਿਤ) ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: "ਜੇ ਕੋਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"। Please see below chart for more details on the meanings. 
 ਮੰਨੈ, ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥       
 ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥    "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। "ਐਸਾ" ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ - ਜੈਸਾ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। There should be a bishraam after ''ਐਸਾ" and "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" should not be pronounced together. For more explanation see below this chart. 
 ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ ॥14॥    ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ (ਮੈਲ ਰਹਿਤ) ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: "ਜੇ ਕੋਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"। Please see below chart for more details on the meanings. 
 ਮੰਨੈ, ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥  ਪਾਵਹਿਂ "ਪਾਵਹਿ" ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਹਾਹੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਹੈ। Nasal sound on the kanna of "Paveh" because the doer of this verb is a plural noun.
 ਮੰਨੈ, ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥  ਭਵਹਿਂ "ਭਵਹਿ" ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਹਾਹੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਹੈ। Nasal sound on the kanna of "Bhaveh" because the doer of this verb is a plural noun.
 ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥    "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। "ਐਸਾ" ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ - ਜੈਸਾ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। There should be a bishraam after ''ਐਸਾ" and "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" should not be pronounced together. For more explanation see below this chart. 
 ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ ॥15॥    ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ (ਮੈਲ ਰਹਿਤ) ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: "ਜੇ ਕੋਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"। Please see below chart for more details on the meanings. 

 
 
Copyrights © 2009 Gurmatbibek.com , All rights reserved     Web Design By: IT Skills Inc.
 
object(stdClass)#2 (21) { ["p_id"]=> string(2) "51" ["pt_id"]=> string(1) "2" ["p_title"]=> string(45) "Vichaar on Manai Pauris of Siri Jap jee Sahib" ["p_sdesc"]=> string(0) "" ["p_desc"]=> string(50843) "
The four pauris after Suniya Pauris of Siri Jap jee Sahib are the pauris of Mannai. It’s imperative that these pauris are understood if one is serious about chanting Naam. After understanding these pauris, one realizes the greatness of Naam Abhyaas. What does it mean to ਮੰਨੈ? It is not easy to translate this word in one word of English or Punjabi. ਮੰਨੈ means through Mannan. It is a creation of grouping of few words and principles. ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ means at least the following:

1) Primarily it means to do the jaap of Gurmantr. One gets the hukam to Japp the true Naam when one is initiated by the true Guru at the time of Amrit Sinchaar. At that time one hears the Gurmantra from the holy Rasna (tongue) of the Guru roop Punj Pyare. After hearing this Gurmantr from the sacred Rasna (tongue) of the Punj Pyaare, if one starts Japping this Gurmantra with Gurmat vidhi (method), it called Naam da mannana i.e. ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ.

2) ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ also means to have faith in Naam i.e. to believe that this is the only Naam that is kaliyaankaari i.e. the Naam that will provide salvation and that no other mantra is equal to it as per the hukam of Gurbani - ਮੰਤ੍ਰਿ ਨ ਦੂਸਰੋ ਧਰਿ. To believe that the jaap and simran of this Mantra can get us anything we want and that this is the only mantra we trust or have faith in is also ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ.

3) One receives the rewards of japping Naam in proportion to one's understanding and realization through Gurbani of what one can get from Naam. Gurbani states the greatness of Naam in great details. More one knows of Naam and Naami Vaheguru more one wants to do Naam dee Sidhi. This is why paath of Gurbani is a must if one wants to get full results of Naam jaap.

 


Bishraams:

There is bishraam after ‘Manai’ in the beginning of the first four pankitis of pauris 13, 14 and 15. The meaning is “Manan karke’ i.e. by having faith on Naam, by accepting Naam, by Japping Naam.

In the second-last pankitis of these four pauris, the bishraams should be placed as suggested above. One should not say “ਐਸਾ ਨਾਮੁ” together. A bishraam should be placed after ਐਸਾ”. The meaning is that Naam Niranjan Aisa hai (jaisa it is stated above) i.e. Naam Naranjan is like (as stated in the previous 4 pankitis). Naam Naranjan should come together and the meaning is Naranjan Naam i.e. such Naam that is free from the dirt of Maya. Naranjan means free from dirt of maya and it is an adjective of Noun – Naam.

In the last pankiti of each of the four pauris stated above, the bishraams should be placed as suggested above. “ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ” should be pronounced together, without bishraam. ਐਸਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ (ਜੈਸਾ ਉਪਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ (ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਣ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੇ), ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
The word koi, is to be pronounced alone and it means such person who realizes mann jaane mann is rare.

In pauri 12, ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ should not be said together i.e. a small bishraam should be placed after ਕਾਗਦਿ. The meaning is that pen (kalam) cannot write on paper (kaagad) the greatness of japping and having faith in Naam.


Nasal Sounds:
:

The following words have nasal sound:

Pauri 13: ਚੋਟਾ (nasal sound on the Kanna),
Pauri 14: ਸਿਉ (nasal sound in the end),
Pauri 15: ਪਾਵਹਿ, ਭਵਹਿ (nasal sound on ਹਿ)


Below is a meagre effort to do vichaar of the four pauris of manai:

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ, ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ, ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
ਕਾਗਦਿ, ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥
ਮੰਨੇ ਕਾ, ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ ॥12॥

The gatt or the condition, state or greatness of ‘ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਦੀ’ cannot be described. Gursikhs who, by the kirpa of Guru, are able to do ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ are great. Their ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗਤਿ cannot be stated or described.

If one attempts to describe it, he or she has to regret it because he or she miserably fails in this attempt.

If some scholar, resolves to (beh ke) to do vichaar of Mannae, and attempts to write it on paper using pen, it won’t be written on the paper because it is too voluminous to write on paper.

Such (Aisa) is the Naam Naranjan (free of dirt of maya) and (the greatness of Naam is realized only when) someone accepts the hukam of japping (mannana means jappna) Naam with full concentration and full heart, but such individual is very rare (koi).

ਮੰਨੈ, ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥
ਮੰਨੈ, ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥
ਮੰਨੈ, ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
ਮੰਨੈ, ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ ॥
ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ॥13॥

Through mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), in one’s mind divine surat and divine budh (intelligence) is placed.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), one realizes the knowledge or all universes and planets.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), one never has to sustain slap on the face or pain on the face i.e. get dishonoured in this world and the next world by taking births and rebirths.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), one never has to go along with Jammdoots on their terrible path, after death.

Such (Aisa) is the Naam Naranjan (free of dirt of maya) and (the greatness of Naam is realized only when) someone accepts the hukam of japping (mannana means jappna) Naam with full concentration and full heart, but such individual is very rare (koi)..

ਮੰਨੈ, ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥
ਮੰਨੈ, ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
ਮੰਨੈ, ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥
ਮੰਨੈ, ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥
ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ॥ 14॥

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), the Gursikhs who chant and hear the true Naam do not face any hurdle on this path of Naam i.e. they go unstopped straight to Sachkhand.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), the Gursikh go to Dargah (Sachkhand) fully honoured and are recognized by this world and the next world.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), this path Naam never gets destroyed. Magg and Chalai mean the same here. Magg does not mean path as many scholars have interpreted it to be. Panth is what means path in this pankiti. Magg means death in Farsi and Chalai mean to go i.e. get destroyed. So in this pankiti, Siri Guru jee is stating that the path of Naam is eternal and will never get destroyed or moved.

Why would the path of Naam never get destroyed? This is answered in the next pankiti. Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), path of Naam on which the Gursikhs walk to Vaheguru is not destroyed because this path is connected to Dharam. Dharam seti Sanbandh (connected to Dharam).

Such (Aisa) is the Naam Naranjan (free of dirt of maya) and (the greatness of Naam is realized only when) someone accepts the hukam of japping (mannana means jappna) Naam with full concentration and full heart, but such individual is very rare (koi)..


ਮੰਨੈ, ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
ਮੰਨੈ, ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥
ਮੰਨੈ, ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥
ਮੰਨੈ, ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥
ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ॥15॥

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), Gursikhs realize and attain the salvation door i.e. the doorway to Sachkhand.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), Gursikh not only gets freed himself, but also frees all his or her family. What to talk about family, all friends and relatives up to 21 Kul (generations) are given salvation. How are they given salvation? They don’t get salvation automatically but they are blessed with Naam by Vaheguru by bringing them all to the true Guru, they are freed eventually by the same process as the original Gursikh was freed.

Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), Gursikh swims across this ocean of world, but does so only and only if Guru enables the Gursikhs to swim across. ਗੁਰਸਿਖ ਤਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਾਰੇ ਸਿਖ ਨੂੰ. Gursikh does not swim across because of his or her own hard work but only and only by the mehar or kirpa of Guru.


Through or by the mannan of Naam (ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ), Gursikh does not have to wander place to place to get the gift (bhikh) of Naam. They have full faith on Naam received from Gurughar and don’t wander place to place, sadhu to sadhu for this daat. They have faith on Naam given by the true Guru. They ‘ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥‘ i.e. don’t wander (bhaveh) for Bhikh.

Such (Aisa) is the Naam Naranjan (free of dirt of maya) and (the greatness of Naam is realized only when) someone accepts the hukam of japping (mannana means jappna) Naam with full concentration and full heart, but such individual is very rare (koi)..

Baani is Agam Agaadh Bodh. May Guru Sahib forgive our mistakes while doing vichaar of Gurbani.

Daas,
Kulbir Singh

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ Pronunciation Explanations
 ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ, ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥       
 ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ, ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥       
 ਕਾਗਦਿ, ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥    ਬਿਸ਼ਰਾਮ "ਕਾਗਦਿ" ਤੇ; ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਗਦਿ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ "ਉੱਪਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। The bishraam should be after "ਕਾਗਦਿ" and the meaning is that the pen cannot write the greatness of manan of Naam. The sihaari at the end of "ਕਾਗਦਿ" gives the meaning of 'Uppar' or 'on'. 
 ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥       
 ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥    "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। "ਐਸਾ" ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ - ਜੈਸਾ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। There should be a bishraam after ''ਐਸਾ" and "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" should not be pronounced together. For more explanation see below this chart. 
 ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ ॥12॥    ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ (ਮੈਲ ਰਹਿਤ) ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: "ਜੇ ਕੋਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"। Please see below chart for more details on the meanings. 
 ਮੰਨੈ, ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥  ਚੋਟਾਂ ਚੋਟਾ" ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਂਵ ਹੈ।  Nasal sound on the kanna of "chota" because it's a plural noun.
 ਮੰਨੈ, ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ ॥       
 ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥    "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। "ਐਸਾ" ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ - ਜੈਸਾ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। There should be a bishraam after ''ਐਸਾ" and "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" should not be pronounced together. For more explanation see below this chart. 
 ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ ॥13॥    ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ (ਮੈਲ ਰਹਿਤ) ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: "ਜੇ ਕੋਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"। Please see below chart for more details on the meanings. 
 ਮੰਨੈ, ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥       
 ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥    "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। "ਐਸਾ" ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ - ਜੈਸਾ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। There should be a bishraam after ''ਐਸਾ" and "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" should not be pronounced together. For more explanation see below this chart. 
 ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ ॥14॥    ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ (ਮੈਲ ਰਹਿਤ) ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: "ਜੇ ਕੋਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"। Please see below chart for more details on the meanings. 
 ਮੰਨੈ, ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥  ਪਾਵਹਿਂ "ਪਾਵਹਿ" ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਹਾਹੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਹੈ। Nasal sound on the kanna of "Paveh" because the doer of this verb is a plural noun.
 ਮੰਨੈ, ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥       
 ਮੰਨੈ, ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥  ਭਵਹਿਂ "ਭਵਹਿ" ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਹਾਹੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਹੈ। Nasal sound on the kanna of "Bhaveh" because the doer of this verb is a plural noun.
 ਐਸਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥    "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। "ਐਸਾ" ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ - ਜੈਸਾ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। There should be a bishraam after ''ਐਸਾ" and "ਐਸਾ ਨਾਮੁ" should not be pronounced together. For more explanation see below this chart. 
 ਜੇ ਕੋ, ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ, ਕੋਇ ॥15॥    ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ (ਮੈਲ ਰਹਿਤ) ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: "ਜੇ ਕੋਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"। Please see below chart for more details on the meanings. 
" ["p_link"]=> NULL ["p_type"]=> string(1) "8" ["p_file"]=> NULL ["p_image"]=> string(16) "UserFiles/no.gif" ["p_status"]=> string(1) "Y" ["p_date"]=> string(10) "19/12/2009" ["cat_id"]=> string(2) "69" ["subcat_id"]=> NULL ["p_hits"]=> string(2) "12" ["p_price"]=> NULL ["p_shipping"]=> NULL ["p_extra"]=> NULL ["p_mtitle"]=> string(18) " " ["p_mkey"]=> string(42) " " ["p_mdesc"]=> string(24) " " ["p_views"]=> string(4) "2304" }