Are worldly conditions an indication of Vaheguru jee's Kirpa?
ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
 
 
Are worldly conditions an indication of Vaheguru jee's Kirpa?
								

In a play, the actors play whatever roles they are assigned to play by the director. If someone is playing the role of a beggar, it does not make that person a beggar in reality and by the same token one playing the role of a king, does not become a king in real life.

This world is not our permanent abode. One day, we will leave this world and go to that place, that really matters. The worldly conditions imposed on the residents of this world, are not an indication of Vaheguru jee's grace on one. If wordly conditions were an indication of Guru Sahib's kirpa, then we would have to accept that tyrants and kings of the world who have power to kill anyone, buy anything, live in palaces etc. have Kirpa of Guru Sahib but such is not the case.

Only such person who is engaged in earning the true Laaha of Naam and obeying Hukams of Guru Sahib is the fortunate person on whom Vaheguru has the eye of mercy. All others are unfortunate ones who will wander in the cycle of birth and death.

Baba Farid jee has presented a very great thought in his Baani:

ਫਰੀਦਾ ਇਕਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ ਇਕਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣੁ ॥
ਅਗੈ ਗਏ ਸਿੰਞਾਪਸਨਿ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕਉਣੁ ॥44॥.

(There are some who have abundant flour and others don’t even have as much flour as salt is put in flour i.e. have no flour. (But the conditions of this world don’t matter), when we reach the next world, we will find out who really suffers)

Baba jee is saying that worldly happy conditions or worldly sorrowful conditions don’t matter because nothing here is real. What would really matter is how one is treated in the next world. If one is a king in this false world and a pauper in the real world (Dargah), then such person would be foolish to get proud of his temporary condition of being a king. We all need to gaze within and find out how rich or poor we would be in the next world. What is our Nitnem, what time do we get up, how much Rehit are we keeping, is our mind free from Bikaars; these are the questions we need to ask ourselves.

The only thing that matters is how much Naam laaha or earnings we have successfully collected while living in this transient world. The good or bad conditions of this world are of no consequence in the next world.

If the whole world is on our side, everyone bows before us, and we were to live for millions of years, it would be worth next to nothing, if we are not acceptable in the eyes of Vaheguru. This thought has been expressed in the 7th Pauri of Siri Jap jee Sahib, presented below:

ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥
ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿਚਿ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਲੇਇ ॥
ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥
ਕੀਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟੁ ਕਰਿ ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣਿ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਦੇ ॥
ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਜਿ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥


On Ang 358, a very great Furmaan of Siri Guru Nanak Dev jee is present:


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਆਸਾ ਘਰੁ 3 ਮਹਲਾ 1 ॥
ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ ਲਖ ਉਠਿ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮੁ ॥
ਲਖਾ ਉਪਰਿ ਫੁਰਮਾਇਸਿ ਤੇਰੀ ਲਖ ਉਠਿ ਰਾਖਹਿ ਮਾਨੁ ॥
ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭਿ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮ ॥1॥
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗੁ ਧੰਧਾ ॥
ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਈਐ ਭੋਲਾ ਭੀ ਸੋ ਅੰਧੋ ਅੰਧਾ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਖ ਖਟੀਅਹਿ ਲਖ ਸੰਜੀਅਹਿ ਖਾਜਹਿ ਲਖ ਆਵਹਿ ਲਖ ਜਾਹਿ ॥
ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਿਥੈ ਫਿਰਿ ਪਾਹਿ ॥2॥
ਲਖ ਸਾਸਤ ਸਮਝਾਵਣੀ ਲਖ ਪੰਡਿਤ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣ ॥
ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭੇ ਕੁਪਰਵਾਣ ॥3॥
ਸਚ ਨਾਮਿ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਕਰਮਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਿਰਦੈ ਜੇ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰੁ ॥4॥1॥31॥

Humble Vichaar: Basically the above Shabad is stating that if we have countless army, countless weapons and countless people bowing before us; if countless people bend over backwards to please us; if we earn countless money and give away countless money; if we become great scholars by reading various religious texts but if we don’t receive honour in the Darbar of Vaheguru, then all this transient richness and glory is useless. In the end, Siri Guru jee explains how we can get honoured in the Darbar. The key lies in fact that the honour in Vaheguru jee’s Darbar is attained through the true Naam (notice the force on “True” Naam, and not just any Naam) and this Kartar-roopi Naam is obtained by the grace of Kartar himself. Then once this Naam is obtained from Guru Sahib, it must reside in the heart, day and night; only then through His grace one can swim across this world.

Reading the last Pankiti, the heart renders a plea - ਹਾਏ ਓਇ ਡਾਢਿਆ ਰੱਬਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ? ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕਰਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ!.

The focus is on residing Naam in our Hirda. All other Karams are useless. Guru Sahib Kirpa Karan.

Daas,
Kulbir Singh

 
 
Copyrights © 2009 Gurmatbibek.com , All rights reserved     Web Design By: IT Skills Inc.
 
object(stdClass)#2 (21) { ["p_id"]=> string(3) "920" ["pt_id"]=> string(1) "3" ["p_title"]=> string(61) "Are worldly conditions an indication of Vaheguru jee's Kirpa?" ["p_sdesc"]=> string(0) "" ["p_desc"]=> string(9273) "
In a play, the actors play whatever roles they are assigned to play by the director. If someone is playing the role of a beggar, it does not make that person a beggar in reality and by the same token one playing the role of a king, does not become a king in real life.

This world is not our permanent abode. One day, we will leave this world and go to that place, that really matters. The worldly conditions imposed on the residents of this world, are not an indication of Vaheguru jee's grace on one. If wordly conditions were an indication of Guru Sahib's kirpa, then we would have to accept that tyrants and kings of the world who have power to kill anyone, buy anything, live in palaces etc. have Kirpa of Guru Sahib but such is not the case.

Only such person who is engaged in earning the true Laaha of Naam and obeying Hukams of Guru Sahib is the fortunate person on whom Vaheguru has the eye of mercy. All others are unfortunate ones who will wander in the cycle of birth and death.

Baba Farid jee has presented a very great thought in his Baani:

ਫਰੀਦਾ ਇਕਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ ਇਕਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣੁ ॥
ਅਗੈ ਗਏ ਸਿੰਞਾਪਸਨਿ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕਉਣੁ ॥44॥.

(There are some who have abundant flour and others don’t even have as much flour as salt is put in flour i.e. have no flour. (But the conditions of this world don’t matter), when we reach the next world, we will find out who really suffers)

Baba jee is saying that worldly happy conditions or worldly sorrowful conditions don’t matter because nothing here is real. What would really matter is how one is treated in the next world. If one is a king in this false world and a pauper in the real world (Dargah), then such person would be foolish to get proud of his temporary condition of being a king. We all need to gaze within and find out how rich or poor we would be in the next world. What is our Nitnem, what time do we get up, how much Rehit are we keeping, is our mind free from Bikaars; these are the questions we need to ask ourselves.

The only thing that matters is how much Naam laaha or earnings we have successfully collected while living in this transient world. The good or bad conditions of this world are of no consequence in the next world.

If the whole world is on our side, everyone bows before us, and we were to live for millions of years, it would be worth next to nothing, if we are not acceptable in the eyes of Vaheguru. This thought has been expressed in the 7th Pauri of Siri Jap jee Sahib, presented below:

ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥
ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿਚਿ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਲੇਇ ॥
ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥
ਕੀਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟੁ ਕਰਿ ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣਿ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਦੇ ॥
ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਜਿ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥


On Ang 358, a very great Furmaan of Siri Guru Nanak Dev jee is present:


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਆਸਾ ਘਰੁ 3 ਮਹਲਾ 1 ॥
ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ ਲਖ ਉਠਿ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮੁ ॥
ਲਖਾ ਉਪਰਿ ਫੁਰਮਾਇਸਿ ਤੇਰੀ ਲਖ ਉਠਿ ਰਾਖਹਿ ਮਾਨੁ ॥
ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭਿ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮ ॥1॥
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗੁ ਧੰਧਾ ॥
ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਈਐ ਭੋਲਾ ਭੀ ਸੋ ਅੰਧੋ ਅੰਧਾ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
ਲਖ ਖਟੀਅਹਿ ਲਖ ਸੰਜੀਅਹਿ ਖਾਜਹਿ ਲਖ ਆਵਹਿ ਲਖ ਜਾਹਿ ॥
ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਿਥੈ ਫਿਰਿ ਪਾਹਿ ॥2॥
ਲਖ ਸਾਸਤ ਸਮਝਾਵਣੀ ਲਖ ਪੰਡਿਤ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣ ॥
ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭੇ ਕੁਪਰਵਾਣ ॥3॥
ਸਚ ਨਾਮਿ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਕਰਮਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਿਰਦੈ ਜੇ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰੁ ॥4॥1॥31॥

Humble Vichaar: Basically the above Shabad is stating that if we have countless army, countless weapons and countless people bowing before us; if countless people bend over backwards to please us; if we earn countless money and give away countless money; if we become great scholars by reading various religious texts but if we don’t receive honour in the Darbar of Vaheguru, then all this transient richness and glory is useless. In the end, Siri Guru jee explains how we can get honoured in the Darbar. The key lies in fact that the honour in Vaheguru jee’s Darbar is attained through the true Naam (notice the force on “True” Naam, and not just any Naam) and this Kartar-roopi Naam is obtained by the grace of Kartar himself. Then once this Naam is obtained from Guru Sahib, it must reside in the heart, day and night; only then through His grace one can swim across this world.

Reading the last Pankiti, the heart renders a plea - ਹਾਏ ਓਇ ਡਾਢਿਆ ਰੱਬਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ? ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕਰਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ!.

The focus is on residing Naam in our Hirda. All other Karams are useless. Guru Sahib Kirpa Karan.

Daas,
Kulbir Singh
" ["p_link"]=> NULL ["p_type"]=> string(1) "8" ["p_file"]=> NULL ["p_image"]=> string(16) "UserFiles/no.gif" ["p_status"]=> string(1) "Y" ["p_date"]=> string(10) "20/12/2010" ["cat_id"]=> string(2) "72" ["subcat_id"]=> NULL ["p_hits"]=> string(1) "0" ["p_price"]=> NULL ["p_shipping"]=> NULL ["p_extra"]=> NULL ["p_mtitle"]=> string(6) " " ["p_mkey"]=> string(14) " " ["p_mdesc"]=> string(8) " " ["p_views"]=> string(4) "1249" }